Zgłoś udział

W imieniu firmy:

Opłata za jednego uczestnika
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w formularzu.
Zapoznałem się z Regulaminem faktur elektronicznych w ICAN i akceptuję jego treść.

Zgłaszam do udziału w programie osobę:

Przez złożenie niniejszego zamowienia dochodzi do zawarcia umowy o udział w konferencji. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji klient może od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego oświadczenia klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w konferencji niezależnie od faktycznego uczestnictwa. Do umowy zastosowanie ma regulamin dostępny pod adresem www.hbrp.pl/regulaminkonferencji2014.pdf. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STANOWI PODSTAWĘ DO ZAPŁATY

Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dwustronnie zobowiązującej. Warunkiem udziału w konferencji osób wskazanychw niniejszym zgłoszeniu jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od podpisania zgłoszenia przelewem na rachunek bankowy o numerze : 58 1910 1048 2268 0062 1410 0003 prowadzony przez Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Warszawa, ul. Krasińskiego 10, ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.